Pesto 41ml

Our homemade pesto contains basil, pistachio, pine nuts, pumpkin seeds and EVO oil. Enjoy it with fresh trofie!

Pesto 41ml

£3.90Price